1. כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים  ולנשים כאחת. כל הרוכש ו/או משתמש בשירותיי  האתר בכל דרך שהיא בין אם באמצעות טלפון ו/ מחשב ו/או   בכל צורה אחרת מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. חזקה כי מי שנרשם בעלת האתר ליברמן לנדו בע"מ (להלן: "החברה").

 1. תנאי שימוש
 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות. 
 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים ו/או חברה בע"מ ו/או שותפות בין שהיא רשומה ובין אם לא, אשר נרשם כלקוח באתר החברה וקיבל את אישור החברה, רשאי לבצע הזמנות באמצעות האתר על ידי מתן סיסמא כמו כן רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • שליחת הזמנה אינה מחייבת עד לקבלת אישור בכתב מהחברה.
 • לבעל האתר הזכות הבלעדית לסרב להזמנה כלשהי ו/או לבטל הזמנה ו/או למנוע שימוש מצרכן כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי , ללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 • לבעל האתר הזכות הבלעדית לסרב להזמנה כלשהי ו/או לבטל הזמנה ו/או למנוע שימוש מצרכן כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי , ללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 1. שירותים ומחירים
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הזמנות באתר. הסכום המינימאלי למשלוח הזמנה הינו 500 ₪ (לא כולל דמי משלוח).  ניתן לבצע איסוף עצמאי בכתובת החברה במשתלה.
 • מגוון המוצרים, שירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי הצורך בהודעה מראש.
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישה הכוללת פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהפריטים אזל, תשלח החברה למזמין הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון ובכל מקרה תספק החברה למזמין פריט דומה ככל הניתן לפריט שהוזמן על ידו ללא צורך בקבלת אישור מאת המזמין.  ככל שהמזמין בצע הזמנה יום לפני תאריך האספקה – לא תהא החברה מחויבת לעדכן את המזמין לעניין חוסר הפריט.
 • הזמנות / תוספות ושינויים לאירועים לא  יתקבלו פחות מ 48 שעות לפני מועד האספקה.
 • המחיר הסופי ייקבע בהתאם להצעת המחיר אשר תשלח לאחר ביצוע ההזמנה או בשיחה טלפונית עם נציג החברה.
 • המשלוח יגיע ליעד המבוקש במהלך יום העסקים בו  הוזמנה הסחורה.  החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את הסחורה עד שעות הצהריים המוקדמות, אך אינה מחויבת לכך. . בתקופות הקודמות לחגים יחולו שינויים במהלך שעות מסירת הסחורה ושעות קבלת ההזמנות ועל המזמין האחריות לברר פרטים אלה עם החברה.
 • שעות פעילות מרכז ההזמנות : ימים א-ה  08:00 15:00, ימי ו' בקשר ישיר עם איש המכירות או באמצעות מייל/אתר עד השעה 13:00
 1. פרטי המזמין
 • בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר יידרש המזמין להזין במערכת פרטים שונים. החברה לא אחראית בשום צורה שהיא  לטעות הנעשית על ידי המזמין בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, אין אחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.  
 • החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני  שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
 • הודעת אישור אינה מחייבת את החברה לספק למזמין  את המוצרים  שהזמין, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.
 • המזמין מצהיר שידוע לו שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המזמין), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. החברה תהיה רשאית לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, היה ומבצע הפעולה הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
 • החברה תהא רשאית לפנות למזמין  בדרכים שונות בין בדואר אלקטרוני בין בכתב ובין בעל פה ולהציע הצעות ולידע אודות דברים שונים, אלא אם יודיע המזמין בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 1. ביטול הזמנה
 • כל מזמין המבקש לבטל את ההזמנה  יודיע על כך טלפונית, למס' טלפון 03-6350523. וישלח במקביל הודעה  בכתב דרך אתר האינטרנט או באמצעות דוא"ל – וזאת עד 48 שעות לפני תאריך האספקה.
 • אם התקבלה הודעת הביטול פחות מ 48 שעות ממועד האספקה שנקבע    לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה והמזמין יחויב במלוא מחיר ההזמנה.
 • הזמנה של פרחים שהובאו במיוחד או של פרחים אשר הוזמנו פתוחים – ניתן לבטל עד שבוע לפני האירוע ובאישור החברה בלבד. במידה והפרחים כבר הוזמנו/טופלו ולחברה נגרמה הוצאה – יחויב המזמין במלוא מחיר ההזמנה של פריטים אלו.
 • מדיניות ביטולי עסקה יהיו עפ"י חוק הגנת הצרכן 1981
 1. הגבלת אחריות
 • אין זמינות של כל הפרחים לאורך כל השנה, זמינות הפרחים הינה בהתאם לעונה.
 • פרח הוא מוצר מתכלה ולכן אין אבטחה לאיכות המוצר.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים כגון אך לא רק:, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו ובכל מקרה לא תחול על החברה.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המזמין או בציוד אחר של המזמין כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי מזמין כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המזמין לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
 • החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטיחותית, תהא רשאית החברה לספק את המוצר במקום סמוך ומקובל בתאום מראש עם המזמין.
 • החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים של: אי תאום בין הלקוח למשלוחים. /  מסירת כתובת לא נכונה או פרטים לא שלמים. / כוח עליון , בין היתר, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום , נזקי טבע וכיוצ"ב. / סיבות שאינן בשליטת החברה.
 1. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 1. זכויות יוצרים וקנין רוחני
 • האתר  בכללותו , לרבות עיצובו , תוכנו , יישומי התובנה שבו, השמות וסימני המסחר, ובמיוחד תמונות, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו, והם מנוגנים על ידי דיני מדינת ישראל , אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
 • משתמש ואו מזמין ו/או רוכש ו/או כל צד ג' אינו רשאי להכניס שינויים , להעתיק , לשכפל, לשווק, לפרסם , להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מהאתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים מסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.        
 • החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 1. מקום השיפוט
 • כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבית משפט השלום במחוז מרכז
 1. שינויים
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים בו, והכול על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.
 1. שירות לקוחות
 • לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת office@bukiflowers.com או בטלפון 03-6350523 ימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00